Kiểm tra ngoại ngữ đầu vào của sinh viên hệ cao đẳng đợt 14

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận và xử lý kết quả kiểm tra ngoại ngữ đầu vào

của sinh viên cao đẳng hệ chính quy khóa 14 (đợt 2)

------------------

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN


            
Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-TTg ngày 13/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tài chính-Kế toán trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính Kế toán;

            Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-QLĐT ngày 25/9/2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán ban hành Quy định về tổ chức đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ và Quyết định số 446/QĐ-QLĐT ngày 22/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quyết định 240/QĐ-QLĐT;

Căn cứ Thông báo số 449/TB-TĐHTCKT ngày 17/10/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính-Kế toán về việc tổ chức kiểm tra ngoại ngữ đầu vào đối với sinh viên cao đẳng hệ chính quy khóa 14 nhập học đợt 2 (NV3);

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Trưởng Bộ môn Ngoại Ngữ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

            Điều 1. Công nhận kết quả kiểm tra ngoại ngữ đầu vào của 67 sinh viên cao đẳng hệ chính quy khóa 14 dự kiểm tra ngày 22/10/2011 (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Những sinh viên có bài kiểm tra đạt từ 80 điểm trở lên được miễn học học phần Tiếng Anh cơ bản 1 và lấy điểm kiểm tra ngoại ngữ đầu vào làm điểm tích lũy cho học phần này. Cách thức chuyển điểm tích lũy học phần Tiếng Anh cơ bản 1 cho sinh viên như sau:

          Từ 80 điểm đến 84 điểm: Điểm hệ 4 là 3,5 điểm.

          Từ 85 điểm đến 89 điểm: Điểm hệ 4 là 3,7 điểm.

          Từ 90 điểm đến 100 điểm: Điểm hệ 4 là 4,0 điểm.

Trường hợp sinh viên muốn học học phần này để cải thiện điểm thì phải viết đơn gửi cho Phòng Quản lý Đào tạo và được lấy kết quả cao nhất của hai lần học để làm điểm tích lũy cho học phần này.  (Có danh sách kèm theo).

          Điều 3. Những sinh viên có bài kiểm tra kiểm tra đạt dưới 40 điểm phải học bổ sung kiến thức tiếng Anh để đảm bảo yêu cầu theo học học phần Tiếng Anh cơ bản 1. Lịch học do Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ của Trường thông báo (có danh sách kèm theo).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông, Bà Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên trong các danh sách tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Wbsite của Trường,

- Như điều 4,

- Lưu VT, QLĐT.

                                                         

KT/HIỆU TRƯỞNG

              PHÓ HIỆU TRƯỞNG        

 

 

   Phạm Sỹ Hùng

Bài viết liên quan
KEYWORD_1