On health insurance of the near poor academic year 2011 - 2012

Căn cứ Thông báo số 402/TB-TĐHTCKT ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Trường Đại học Tài Chính – Kế Toán,  tại  mục  3 điểm b Quy định về việc đóng BHYT đối với hộ cận  nghèo  phải    xác  nhận của cấp có thẩm quyền (Phòng Lao Động Thương Binh xã hội huyện).

Trường  Đại  học  Tài  chính – Kế  toán  Thông  báo  cho  các đối tượng cận

nghèo đã nộp giấy xác nhận nhưng chưa có xác nhận của phòng Lao động thương binh xã hội huyện, đến tại Phòng Tài chính – Kế toán nhận lại và xác nhận lại để làm cơ sở cho BHXH Huyện Tư Nghĩa cấp thẻ BHYT.

Thời gian nộp lại giấy xác nhận là nộp trước 9 giờ ngày 31/10/2011  (tại  Phòng Tài chính – Kế toán).

Nếu   xác   nhận   không  được  thì  phải  nộp  bổ  sung  thêm  104.580  đồng  

(như bình thường là 209.160 đồng). Nếu không nộp bổ sung thì Nhà Trường sẽ hoàn trả lại số tiền đã nộp trước đó.

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     (Đã ký)

                                                                                  Bùi Phụ Anh

Bài viết liên quan
KEYWORD_1